Sylwester 2018/19

WIĘCEJ

Regulamin Obiektu Centrum Rozrywki Kubatura

1. Wszyscy goście znajdujący się na terenie obiektu Centrum Rozrywki Kubatura oznaczonym widocznym ogrodzeniem wokół obiektu wyrażają zgodę oraz zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. W przypadku nie przestrzegania lub braku akceptacji, dani goście zostaną wyproszeni z obiektu.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych : ,, używanie papierosów elektronicznych będzie ograniczone w miejscach publicznych w takim samym zakresie jak palenie papierosów tradycyjnych,,. Na całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych. Osoby które będą dokonywać takiej czynności zostaną wyproszone z lokalu, natomiast miejsce wyznaczone do palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych znajdujące się na placu przed wejściem głównym oraz na balkonie ( 1 piętro ).

3. Centrum Rozrywki Kubatura uprawniona jest do utrwalania przebiegu pracy i imprez odbywających się na obiekcie jak i w wokół niego w szczególności osób przebywających w lokalu i na dyskotece, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobą znajdującym się na obiekcie. W razie konieczności lokal może udostępnić materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu pracy jak i imprezy odpowiednim służbą porządkowym jak i poszkodowanym po wcześniejszym ustaleniu sytuacji przez firmę ochroniarską zajmującą się ochroną obiektu.

4. Każda osoba przebywająca na terenie dyskoteki lub lokalu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych lokalu oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.

5. Rejestrowanie na terenie obiektu przez naszych gości osób trzecich poruszających się i bawiących w lokalu z aparatami fotograficznymi, kamerami lub innych urządzeń audio–video jest zabronione bez zezwolenia Organizatora. Osoby nie nieprzestrzegające tego punktu zostaną wyproszone z lokalu.

6. Osoby przebywające na terenie lokalu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w całym obiekcie.

7. Obszar przed głównym wejściem zwany dalej parkingiem nie należy do zakresu obowiązków obsługi lokalu. Wszelkie zdarzenia oraz zaistniałe tam sytuacje nie dają żadnych podstaw prawnych do odpowiedzialności Organizatorów.

8. Zabrania się posiadania oraz wnoszenia na teren obiektu przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu, w tym broni palnej czy materiałów pirotechnicznych. Przedmioty takie będą natychmiast konfiskowane przez obsługę lokalu, a osoby posiadające takie przedmioty będą przekazane wraz z tymi przedmiotami w ręce odpowiednich służb porządkowych jednocześnie dostając zakaz ponownego wejścia na obiekt.

9. Zabrania się wnoszenia napojów i jedzenia nie zakupionych w lokalu. Niedopuszczalne jest wnoszenie na teren obiektu środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz ich sprzedaż. Takie środki będą konfiskowane przez obsługę lokalu, a osoby posiadające takie przedmioty przekazane wraz z tymi środkami w ręce odpowiednich służb porządkowych, jednocześnie dostając zakaz ponownego wejścia na obiekt.

10. Regulamin korzystania z szatni oraz zasady przechowywania ubrań i rzeczy pozostawionych w szatni są wyszczególnione w widocznym miejscu na szatni. Pracownik zajmujący się obsługą szatni nie odpowiada za rzeczy pozostawione w rzeczach oddanych do szatni. Lokal nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscach innych niż szatnia.

11. Na całym obiekcie obowiązuje zakaz noszenia nakrycia głowy, lub innych rzeczy, przedmiotów które zasłaniają częściowo lub w całości twarz.

12. Przy pobieraniu butów do kręgli przed rozpoczęciem gry osoby zobowiązane są obowiązkowo do zapoznania się z regulaminem korzystania z kręgielni oraz ewentualnymi karami finansowymi za uszkodzenie któregoś z elementów torów, loży, maszyn ( np. zbierak ) czy kręgli. Po zapoznaniu się z regulaminem, osoba potwierdza zapoznanie się z zasadami panującymi w kręgielni własnoręcznym podpisem. Nie znajomość regulaminu gry nie zwalnia z odpowiedzialności za wyżej wymienione uszkodzenia.

13. Obiekt posiada Rezydenta Lokalu i Selekcjonerkę którzy z ramienia szefostwa uprawnieni są między innymi do :
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości oraz wieku,
– przeglądania zawartości bagażu odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą wskazane wyżej przedmioty, jeżeli taka osoba nie wyrazi zgody na poddanie się kontroli zostanie wyproszona z lokalu,
– usunięcia z lokalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg
pracy i zabawy gościom na obiekcie.
– upoważnienia innego pracownika lokalu do wyżej wymienionych czynności

14. Każdy pracownik ma prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości, w celu ustalenia wieku. Pracownik może odmówić sprzedaży alkoholu jeżeli osoba jest niepełnoletnia oraz osobie która swoim zachowaniem zakłóca przebieg pracy i zabawy innym gościom w lokalu.

15. Na 1-szym piętrze lokalu znajduje się SOFA MUSIC CLUB dalej zwaną dyskoteką, sala konferencyjna oraz sala VIP.

16. Wejście do dyskoteki SOFA MUSIC CLUB podlega selekcji, którą przeprowadza Rezydent lokalu wraz z Selekcjonerką, jeżeli stwierdzą że dana osoba nie nadaje się z różnych
powodów do wejścia na dyskotekę ( nie schludny ubiór, nie stosowne zachowanie, przypuszczenie bycia ( które odbywa się na ocenie wzrokowej) pod wpływem środków odurzających, po spożyciu znacznej ilości alkoholu, sprzedaż biletu zostanie odmówiona nie zależnie od tego czy dana osoba była już o wiele wcześniej na obiekcie korzystając z usług lokalu czy dopiero przyszła na dyskotekę.

17. Osoba przy wejściu do dyskoteki jest zobowiązana poinformować Selekcjonerkę, Rezydenta lub Organizatora o wszelkich problemach zdrowotnych ( np. epilepsja, uszkodzenie słuchu, problemy z sercem (itp. ), w przeciwnym wypadku wchodzi do dyskoteki na własną odpowiedzialność.

18. Organizator może nie wyrazić zgody na wejście do dyskoteki osoby z problemami zdrowotnymi.

19. Do dyskoteki wstępu nie mają:
– osoby poniżej 21 roku życia,
– osoby będące pod wpływem znacznej ilości alkoholu, lub innych środków odurzających,
– osoby które swoim zachowaniem mogą zagrażać życiu lub zdrowiu innych osób znajdujących się na dyskotece,
– osoby o nieodpowiednim ubiorze; spodnie długie lub krótkie typ bojówek,
-koszulki klimatyczne, bluzy, posiadające obraźliwe emblematy napisy lub promujące agresje,
-na dyskotece obowiązuje DRESS CODE ( subiektywnie weryfikowane przez Rezydenta i Selekcjonerkę lokalu ),
– osoby posiadające emblematy kibicowskie chyba że zostaną pozostawione w szatni, inne przedmioty sugerujące przynależność do zorganizowanych grup społecznych,
– nie odpowiednie obuwie (klapki, sandały lub obuwie sportowe znacznie odznaczające się np. jaskrawe kolory itp.)

20. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście do dyskoteki, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa bez zwrotu kosztu biletu.

21. Jeżeli po wejściu do dyskoteki osoba będzie chciała oddać bilet żądając zwrotu za jego zakup z przyczyn osobistych ( np. za hałas dyskotekowy, nie odpowiadająca atmosfera w tym muzyka itp. ), kwota zakupu biletu nie podlega zwrotowi.

22. Zwrot całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie zależeć będzie od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem do dyskoteki danej osoby czy w trakcie jej przebywania na dyskotece.

23. Właściciel, Menadżer, Rezydent lub każda inna osoba z obsługi lokalu mogą odmówić dalszej sprzedaży alkoholu i wyprosić z dyskoteki lub obiektu bez podania przyczyny !

24. Nad bezpieczeństwem uczestników dyskoteki czuwać będzie ochrona oraz grupa interwencyjna.

25. Ochrona uprawniona jest do :
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości w razie uszkodzenia przez nie jakiegokolwiek przedmiotu na obiekcie, w celu wystawienia odpowiedniego dokumentu przez szefostwo lokalu lub menadżera, na pokrycie szkody wyrządzonej przez sprawcę,
– sprawdzenia wieku do przebywania na terenie dyskoteki,
– przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą wskazane wyżej przedmioty oraz ich chwilową konfiskatę w celu przekazania jej odpowiednim służbą porządkowym,
– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia,
– wyproszenia z terenu dyskoteki osób, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg dyskoteki oraz innych czynności zgodnych z ustawą o ochronie danych osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.

26. Osoba znajdująca się w stanie po nadmiernym spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, która zakłóca zabawę i pobyt innym gościa na terenie całego lokalu zostanie wyproszona z lokalu , otrzymuje zakaz ponownego wejścia tego dnia do lokalu oraz automatycznie zostaje ściągnięta jej opaska umożliwiająca wejście i dalszą zabawę w Sofa Music Club.